A végkielégítés szabályai

2023 október 2.
Szerző: BRSP
 • munkajog

Mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról számos kérdés merülhet fel a végkielégítéssel kapcsolatban. Nem csak a könnyen megválaszolhatóak, hogy mennyi idő után mekkora összeg jár, de a nehezebb témák is, mint például a kölcsönzött munkavállalóra vonatkozó rendelkezések. Az alábbiakban a végkielégítés legfontosabb szabályait foglalja össze dr. Szemán Péter, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda munkajogi szakértője.

Mikor jár végkielégítés?

A Munka Törvénykönyve 77.§ (1) bekezdése szerint a munkavállalót az alábbi esetekben illeti meg végkielégítés:

 • – amennyiben munkaviszonya a munkáltató felmondása miatt megszűnik,
 • – amennyiben munkaviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, vagy
 • – amennyiben a munkaviszony úgy szűnik meg, ha a munkáltató személyében bekövetkező változás során a gazdasági egységet átvevő munkáltató már nem a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik.

Ezen esetek között az első eset a leggyakoribb, azaz amikor a munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszünteti.

Milyen hosszú munkaviszony után jár végkielégítés?

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában legalább 3 éve fennálljon.

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó munkaviszonyban töltött tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve  

 • – a szülési szabadság, a szülői szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, és
 • – a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.

Azaz amennyiben a munkavállaló saját kérésére fizetés nélküli szabadságot kér beteg hozzátartozója ápolására, úgy ezen időtartam a végkielégítésre jogosultság szempontjából nem vehető figyelembe, ugyanakkor a gyermek gondozására igénybevett fizetés nélküli szabadság beszámít a jogosultság időtartamába épp úgy, mintha a munkavállaló végig dolgozott volna.

Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya munkáltató személyében bekövetkező változás miatt új munkáltatónál jogfolytonosan folytatódik, úgy a jogelőd munkáltatónál eltöltött munkaviszony tartamát a jogutód munkáltatónál eltöltött munkaviszonyhoz hozzá kell számítani. De annak sincs akadálya, hogy a felek a munkaszerződésben abban állapodjanak meg, hogy a korábbi, nem jogelődnek minősülő munkáltatónál eltöltött munkaviszony tartamát is hozzászámolják a végkielégítésre való jogosultságba.

Mennyi a végkielégítés mértéke?

 A végkielégítés mértéke  

 • – legalább három év munkaviszony esetén egyhavi,
 • – legalább öt év munkaviszony esetén kéthavi,
 • – legalább tíz év munkaviszony esetén háromhavi,
 • – legalább tizenöt év munkaviszony esetén négyhavi,
 • – legalább húsz év munkaviszony esetén öthavi, és
 • – legalább huszonöt év esetén hathavi

távolléti díj összege.

A felek a munkaszerződésből vagy a kollektív szerződésben ettől a munkavállaló javára eltérő, magasabb összegű végkielégítésben is megállapodhatnak vagy rövidebb időtartamú munkaviszony esetén is megállapodhatnak a végkielégítésre való jogosultságban.

A végkielégítés összegénél nem az alapbért, hanem a távolléti díjat kell számolni, mégpedig a munkáltatói felmondás közlésének időpontjában esedékes távolléti díjjal kell számolni (alapbér és pótlékátalány, illetve az utolsó 6 hónapra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék).

Mikor jár emelt összegű végkielégítés?

A munkavállalót emelt összegű végkielégítés illet meg, ha a munkavállaló munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg, azaz jelenleg 60 év fölött munkavállaló esetén.

Ekkor a végkielégítés mértéke legalább legfeljebb 10 éves munkaviszony esetén további egyhavi, legfeljebb 20 évi munkaviszony esetén további 2 havi és efölötti tartamú munkaviszony esetén további 3 havi távolléti díj összegével emelkedik.

Mikor nem jár végkielégítés a munkavállalónak?

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha  

 • – a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
 • – a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Azaz amennyiben a munkavállaló már nyugdíjas és emellett dolgozik, úgy munkáltatói felmondás esetén sem jár végkielégítés. Itt fontos megjegyezni, hogy a Munka Törvénykönyve értelmezésében az a munkavállaló minősül nyugdíjasnak, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik.

Nem jár végkielégítés továbbá akkor sem, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló magatartásával összefüggő ok, pl. utasítást nem teljesíti, munkájával problémák voltak, munkahelyi közösséget bomlasztja. Nem jár végkielégítés akkor sem, ha a munkavállaló képességei miatt kerül sor a felmondásra, pl. a szükséges kompetenciák, gyakorlat, ismeretek hiánya miatt kerül sor a munkaviszony felmondással történő megszüntetésére. Ha azonban a munkavállaló egészségi problémái miatt kerül sor a munkaviszony megszüntetésére, pl. betegsége miatt a korábbi munkakörét nem tudja ellátni, végkielégítés jár részére.

Azonnali hatályú felmondásnál végkielégítés semmilyen esetben nem jár. Így akár indokolással ellátott azonnali hatályú felmondásnál, akár indokolás nélküli, pl. próbaidő alatti vagy határozott idejű   munkaviszony indokolás nélküli megszüntetésnél a végkielégítésre való jogosultság szóba sem jöhet.

Bírói döntés alapján a munkáltató végkielégítés-fizetési kötelezettsége csak azokban az esetekben áll fenn, amikor a munkavállaló magatartása és a munkaviszonya megszüntetése között nincs okozati összefüggés. Ha a munkáltató jogszerű felmondásában hivatkozott bizalomvesztés a munkavállaló magatartása miatt következett be, akkor sem illeti meg a munkavállalót végkielégítés (EBH2017. M.25).

A bírói gyakorlat szerint végkielégítés határozott időre szóló munkaviszony megszűnése esetére is kiköthető. (EBH2000. 244.)

Jár-e végkielégítés a kölcsönzött munkavállalónak?

Végkielégítés jár a kölcsönzött munkavállalónak is azzal, hogy a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a munkaviszonynak az utolsó kikölcsönzés alatti tartamát kell figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló munkáltatója a kölcsönbeadó, így a végkielégítés fizetési kötelezettség is őt terheli, azonban gyakran a munkaerő kölcsönzésről kötött szerződésben ezt a költséget a kölcsönvevőre hárítják.

Járhat-e végkielégítés munkavállalói felmondás esetén?

Munkavállalói felmondás esetén járhat végkielégítés a munkavállalónak, ha a munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna. Ezen felmondását a munkavállaló köteles megindokolni és a felmondás jogát a munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontját követő 30 napon belül gyakorolhatja. 

A cikk eredetileg a HR Portálon jelent meg.