Adatkezelési tájékoztató

A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.; „Ügyvédi Iroda”) az adatainak kezelésével az alábbiakban tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit.

Az alkalmazandó jogszabály az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”).

I. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda

1051 Budapest, József nádor tér 5-6.

telefon: + 36 1 266 3522

e-mail: office@bansszabo.hu

II. Az Ügyvédi Iroda által folytatott adatkezelések

Az Ügyvédi Iroda által folytatott egyes adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés alábbi körülményeit:

2.1 Az ügyfelekel kötött megbízási jogviszonyok teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Adatok továbbítása:

Az adatkezelés időtartama:

2.2 Ügyfelek átvilágításával kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok az Ügyvédi Iroda részére előírják, az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatok kezelésére kerül sor.

A kezelt adatok köre:

a) természetes személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési családi és utónevét,

ac) állampolgárságát,

ad) születési helyét, idejét,

ae) anyja születési nevét,

af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

ag) azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

ba) nevét, rövidített nevét,

bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,

bc) főtevékenységét,

bd) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

be)– ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az a) pont aa) és af) alpontjai szerinti adatait,

bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

bg) adószámát,

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Adatok továbbítása:

Adatkezelés időtartama:

2.3 Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

A jogszabályban előírt esetekben az Ügyvédi Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

A kezelt adatok köre:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,

c) lakcím,

d) arcképmás,

e) aláírás,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények,

g) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi ideje,

h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerinti adatok,

i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok,

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakcím,

c) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,

d) az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,

e) a 32. § (3) bekezdésében meghatározott adatigénylés során kapott válasz azonosítója,

f) azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,

g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Az adatok továbbítása:

Adatkezelés időtartama:

2.4 Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Az Ügyvédi Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

A kezelt adatok köre:

a) az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,

b) az ügyfél nevét,

c) az ügy tárgyát,

d) a megbízási szerződés létrejötte időpontját, és

e) az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Az adatok továbbítása:

a) a kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv,

b) az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok

betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.

Adatkezelés időtartama:

2.5 Partner személyes adatainak kezelése

Az Ügyvédi Iroda az üzleti partnereinek kapcsolattartóiról az alábbi személyes adatait kezeli.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Az adatok továbbítása:

Adatkezelés időtartama:

2.5 Kapcsolatfelvétel az Ügyvédi Irodával

Az Ügyvédi Iroda az alábbi adatokat kezeli a https://www.bansszabo.hu honlapon, e-mailben, személyesen, telefonon, postai úton, vagy más egyéb módon kapcsolatfelvételt kezdeményező személyekről.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Az adatok továbbítása:

Adatkezelés időtartama:

2.6 Ügyvédi Irodához munkára jelentkezők adatainak kezelése

Az Ügyvédi Iroda az alábbi adatokat kezeli az álláspályázatra jelentkezőkről legyen az a https://www.bansszabo.hu honlapon keresztül, vagy bármely más módon való jelentkezés.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők:

Az adatok továbbítása:

Adatkezelés időtartama:

III. Az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések

A személyes adatok az Ügyvédi Iroda székhelyén (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) kerülnek tárolásra.

Az Ügyvédi Iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának informatikai biztonságának biztosítása: Az Ügyvédi Iroda informatikai rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Az Ügyvédi Irodában található valamennyi számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

IV. Az érintett személyt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok)

A személyes adatai kezelése kapcsán az érintett személyt az alábbi jogok illetik meg:

4.1 Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Ügyvédi Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett személy rendelkezésére bocsátja. A kért további másolatokért az Ügyvédi Iroda költséget számíthat fel.

4.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, továbbá kiegészítse a hiányos személyes adatokat.

4.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

4.4 Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

4.5 Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)

Az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintett személyt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.

A tájékoztatás ingyenes.

Ha a kérelem megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az iroda észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérést.

4.6 Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t és egyéb adatvédelmi szabályokat. A panasz az alábbi felügyeleti hatóságnál tehető meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefon: +36 1 391 1400

fax: +36 1 391 1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

4.7 Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk)

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatvédelemhez fűződő jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az Ügyvédi Iroda székhelye szerinti bíróság előtt kell megindítani.

4.8 Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintett és az adatkezelő közötti szerződésen alapul, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

V. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztatás kérése

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás az Ügyvédi Irodától kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda

postai úton: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.

e-mailen: office@bansszabo.hu

2022. január 31.

Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda